ویژگی ها

ویژه مناطق معتدل و گرمسیری

 

1

 

حداقل درصد افزایش طول

نسبی  (  %  )

طولی

25

عرضی

25

 

2

حداقل مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم  ( 5cm /kg )

طولی

40

عرضی

30

 

3

 

جذب آب 28 روزه

حداکثر جذب آب (  %  )

1

حداکثرکاهش وزن (  %  )

1

4

حداکثر انعطاف پذیری در سرما  C0

صفر

5

حداقل میزان پایداری حرارتی  C0

120

6

ضخامت  (mm )

4±0.2

7

عرض  (mm )

100±0.1

8

وزن واحد سطح  (Kg/m2 )

4.1±0.2

9

پوشش سطح رویه

فویل آلومینیوم

10

پوشش سطح زیرین

فیلم پلی اتیلن