قير مخلوطي از مايعات آلي به شدت ويسكوز ، سياه ، چسبنده و بسيار محلول در دي سولفيد كربن است كه ماده اصلي تشكيل دهنده پليمرهاي بسيار متراكم polycyclic aromatic hydrocarbons است. طبيعتا قير خام شكل چسبنده و متراكم نفت است كه بسيار غليظ و سنگين است به طوريكه براي به حركت در آمدن آن مي بايست آن ار حرارت دهيم. قير استخراج شده از نفت يا سنگ‌هاي معدني مخصوص، قير خالص نام دارد كه با توجه به منشاء تشكيل، طبقه‌بندي مي‌شود.