مشخصات فنی

  ویژگی ها ویژه مناطق معتدل و گرمسیری   1   حداقل درصد افزایش طول نسبی  (  %  ) طولی 25 عرضی 25   2 حداقل مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم  ( 5cm /kg ) طولی 40 عرضی 30   3   جذب آب 28 روزه حداکثر جذب آب (  %  ) 1 حداکثرکاهش وزن (…

ادامه مطلب